Rengöring av brunnar och ränndalar är av stor vikt för tätskiktets långvariga bestånd
och säkerhet mot läckage. Kontroll och rengöring bör ske minst två gånger per år och
lämpligen förläggas till vår och höst.

Tätskiktets ytor får ej utsättas för olja, bensin, avfettningsmedel eller liknande.
Vid kontroll ägnas särskild uppmärksamhet åt detaljer som genomföringar,
uppdragningar, hörn och tätskiktets anslutning till brunnar och plåtar.

Vintertid är det viktigt att hålla rent från snö och is framför dörrar och låga
fönsterpartier.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt växter på taket. Dessa skall rensas bort i syfte att
förhindra att rötterna angriper tätskiktet.

Mindre defekter i form av exempelvis små släppor kan ofta åtgärdas genom enbart
rengöring och värmeaktivering av kontaktytorna med hetluftsverktyg.

Åtgärder till följd av större skador, eller i samband med installationer på och
håltagning i tätskiktet, bör alltid ske i samråd med erfaren fackman. Vid reparation
skall godkänt material användas (kontakta gärna oss för rådgivning). Användning av
tätskiktsmassor har inte visats vara en långsiktigt säker lösning.

Tätskiktet kräver inget speciellt underhåll för att under normala betingelser uppnå
förväntas livslängd.